İTİRAZLARA CEVAPLAR

Öncelikle sınava katılım gösteren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor Rabbimizin rızasına uygun, Resulünün çizgisinde bir hayat diliyoruz. Evet bir sınavı daha geride bıraktık. Sonuçlar en kısa zamanda (bir iki gün içinde) açıklanacaktır inşallah. Ancak sonuçlar açıklanmadan önce gelen bütün itirazları değerlendirdiğimizi bilmenizi isteriz. Herkese bire bir cevap vermeye vakit bulmak mümkün olmadığı için, tarafınızdan gönderilen yüzlerce mesaj titizlikle ele alınmış ve itirazlarınıza aşağıda verildiği üzere toplu bir şekilde cevap yazılmıştır.

Kitapçık sorularına teker teker geçmeden önce en sık karşılaştığımız itirazlardan biri olan, sorulardan bazılarının kitapta geçmediği ile ilgili bir açıklama yapmak istiyoruz. Bilgi soruları muhakkak kitapta geçmekte olup bu yöndeki itirazlar genelde kitaptaki yerini tespit edememekten kaynaklanmaktadır. Ancak bazı yorum sorularıyla ilgili yapılan itirazlara gelince; Şu bilinmelidir ki verilen yorum veya paragraf sorularının bazıları doğrudan kitapta  geçmese bile siyerin ruhuna uygundur. Yani kitabın bedeniyle ilgili sorular olduğu gibi güncel meselelere atıfta bulunacak ve mesaj içerikli diyebileceğimiz, kitabın/ siyerin ruhunu yansıtacak sorular da olmalıdır. Örneğin; " Hangisi yakın tarihimizde de peygamberin yolunun sürdürüldüğünün kanıtıdır" şeklinde Bediüzzaman, Aliya İzzet Begoviç, Mursi, Abdulkadir Molla'ya yer verilen soruda olduğu gibi.Evet bunlar kitapta geçmez ama kitap baştan sona zaten peygamberin yolunu tarif eder ki bizde o yolun takib edilişine örnek istedik. Her sene bu tarz bir kaç soru sorulmaktadır. Kanaatimizce bu sorular bir sorun da teşkil etmemektedir. Saygılar.

1. KATEGORİ

1. A KİTAPIĞI 4. / B KİTAPÇIĞI 28. SORU: Şıklar eşleştirildiğinde A ve C seçenekleri Peygamberlerin halktan maddi birşey istemediğine, B ve D seçeneklerinde ise sahabelerin zanaat veya iş sahibi olduklarına değinilirken, E seçeneğinde ise peygamberin konuşmasının vahiy olduğu ifade edilmiştir ki diğer seçeneklerle eşleşmez.

2. A KİTAPÇĞI 10 / B KİTAPÇIĞI 49. SORU: Sayfa 64'te bu ayetten sonra akrabalarına bir ziyafet verdiği rivayeti de, Safa Tepesi'ne çıktığı rivayeti de veriliyor. Bu durumda diğer rivayet sayısı öenmli değildir. Bir rivayette bile olsa kitapta aksi bir bilgi olmadığı müddetçe sıkıntı yok. İnen ayetten sonra ikisini de yapmış olması gayet normal.İlla birisini yaptığını düşünmeyelim.

3. A KİTAPÇIĞI 17 / B KİTAPÇIĞI 12. SORU: Her üç sahabenin ortak özelliği olarak ilk 2 madde sayfa 136 da verilmiştir. Ancak kitabın hiçbir yerinde Bedir savaşına katıldıklarına dair bir bilgi verilmemiştir. Nitekim kitapta yer almasa bile Hz. Osman'ın Bedir Savaşı'na katılmadığı kesindir. Burada önemli olan verilen maddelerin gerçekleştiğine dair delildir. İlk ikiye dedil varken 3. sü için delil sözkonusu değildir.

4. A KİTAPÇIĞI 20 / B KİTAPÇIĞI 50. SORU: B şıkkında verilen "Amr Necaşi'nin arkadaşlarındandır" bilgisi kitabın 143. sayfasında 4. maddenin son kısmında ifade edilmiştir.Ancak C seçeneğinde verilen "cariyeler ve kızıl develer hediye edildiği" doğru olmayıp verilen hediyeler Mekke yapımı deri mamüllerdir.

5. A KİTAPÇIĞI 22 / B KİTAPÇIĞI 52. SORU: Bu soru iptal edilmiştir. Taif seferi ifadesi hemen hemen bütün siyer kaynaklarında Medine döneminde, Mekke'nin Fethi'nden sonra Huneyn'in devamı olan Taif kuşatması yerine kullanılır. Her ne kadar sefer yolculuk anlamında kullanılsa da siyer bilgisi olarak orduyla gerçekleştirilen seferler kastedilir. Yaygınlaşmış ve kalıplaşmış ifadeler akla ilk getirdiği mana esas alınarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla A seçeneğinde Taif yolculuğu veya Taif'e gidişi ifadesi kullanılmalıydı. Hal böyleyken aslında doğru cevap A seçeneğinde verilen Taif Seferidir fakat kitapta Taif Seferi geçmemektedir. Bu sebeple herhangi bir haksızlığa mahal vermemek için sorunun iptali uygun görülmüştür.

6. A KİTAPÇIĞI 29 / B KİTAPÇIĞI 82. SORU: Sayfa 201 de A seçeneğinde verilen arka kapıdan çıkıldığı bilgisi ve de özellikle 3. maddede öğle sıcağında çıkıldığı bilgisi verilmiştir. Yalnız bu çıkış kendi evinden değil Hz. Ebubekir'in evinden yapılan çıkıştır.

7. A KİTAPÇIĞI 36 / B KİTAPÇIĞI 66. SORU: Lütfen 4. madde için sayfa 233'te yer alan 42. maddeyi okuyunuz.Bütün vatandaşları bağlayıcı kararlar içerisinde olduğu görülecektir.

8. A KİTAPÇIĞI 37 / B KİTAPÇIĞI 67. SORU: Kıtalde fiili savaş hali vardır. İbni Büreyde Efendimizin sav bizzat katılıp kıtalde bulunduğu savaşlar arasında A seçeneğinde verilenlerin tümünü saymıştır. Ancak  B seçeneğinde verilen Mute'ye, C seçeneğinde verilen Sıffin'e (Hz. Ali'nin halifeliği zamanı), E seçeneğinde verilen Cemel Savaşı'na(Hz. Ali zamanı) katılmadığı gibi D seçeneğinde verilen Tebük'e katılmışsa da Tebük'te savaş olmamıştır.

9. A KİTAPÇIĞI 44 / B KİTAPÇIĞI 17. SORU: Tv'de soru kökü yanlış anlaşıldığı için, bu sorunun cevabı yanlışlıkla  D olarak verildi. Cevap anahtarında verildiği gibi cevap B seçeneğidir. 3. maddede verilen "İslam'ın ve Kur'an'ın zaferini dünyalık ganimetlere tercih etmeliyiz" ifadesinde bir yanlışlık yoktur. Bu ifade "dünyalık ganimetleri İslam ve kur'an'ın zaferine değişmemeliyiz" ile aynı anlamda. İfade hızlı okunduğunda yanlış anlaşılmaya müsait. 1. öncülde verilen ifade de Uhud'tan çıkarılabilecek bir derstir ama tuzak kelimesi yanlış olmamakla birlikte "plan" kelimesi kullanılsaydı daha sorunsuz olurdu. Ancak iptali gerektirecek bir durum yok.

10. A KİTAPÇIĞI 46 / B KİTAPÇIĞI 97. SORU: Sa'd b. Muaz Uhud'da değil de Hendek Savaşı sonrası şehit düşmüştür. Bakınız sh. 310

11. A KİTAPÇIĞI 48 / B KİTAPÇIĞI 99. SORU: Hayber Gazvesi bölümünün hemen başında ganimetlerin Hudeybiye'ye /dolayısıyla Rıdvan Biatı'na katılanlar arasında taksim edildiği açıkça ifade edilmiştir.Ancak müteakip bölümlerde 1800 pay verildiği, bazı ganimetlerin, yakınları ile hanımları, bazı müslüman erler ve kadınlar arasında taksim edildiği; Cafer b. Ebi Talib'e de verildiği düşünüldüğünde sorun teşkil etmektedir.Buradan, şıkta verilen Hayber'e katılanlara verildiği anlamı da çıkabilir. Ayrıca, her ne kadar bu ifadelerden bütün müslümanlara verildiği sonucu çıkmasa da, Rıdvan Biatı'na katılanların dışında kendisine ganimet verilenler istisna teşkil edecek azlıkta olmadığı için bu sorunun iptali uygun görülmüştür.

 12. AKİTAPÇIĞI 50 / B KİTAPÇIĞI 36. SORU: Feth-i Mübin kavramı Hudeybiye için kullanılır. Nitekim kitapta da sh. 325'te 5. madde okunduğunda bu kavramın Hudeybiye için kullanıldığı görülecektir. Hudeybiye'den hemen sonra inen Fetih Suresi'nin 1. ayetinde "Andolsun size apaçık bir fetih verdik." ayetinde geçen fetih, Hudeybiye Anlaşması'na işarettir. Çünkü bu anlaşmanın ardından İslam iki yıl gibi kısa bir sürede bir çok yere ulaşmış ve müslümanların sayısı neredeyse 3 kat artmıştır. Dolayısıyla burada kastedilen fetih bir yerin alınması değil gönüllerin fethidir. Bu yüzde Hudeybiye için Fethi Mübin tabiri kullanılır. Fetih suresinin 3. ayetinde "Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin" buyrulur ki bu da Mekke veya Hayber'in Fethi'ne işarettir. Bunlar için Feth-i Mübin değil sadece Fetih kavramı  kullanılmıştır.

13. A KİTAPÇIĞI 51 / B KİTAPÇIĞI 38. SORU: Ayette geçen" O ancak bir peygamberdir" kısmı ve  "O ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz" kısmı B seçeneğine işarettir. Yani kim kulluktan vazgeçerse bilsin ki o sadece Allah'ın peygamberidir. İbadetiniz Allah içindir anlamı çıkar. Ancak ondan evvel peygamberler gelmiş olması sonuncu olduğunu göstermediği gibi tüm insanlığa gönderildiğine dair de bilgi yoktur.

14. A KİTAPÇIĞI 65 / B KİTAPÇIĞI 41. SORU: Peygamberimiz'in sav. öldürdüğü tek müşrik Ubey b. Halef'tir ve kitabın 234. sayfasının alt kısmında geçmektedir.

15. A KİTAPÇIĞI 68 / B KİTAPÇIĞI 30. SORU: Verilen öncüller kitabın 75. ve 76. sayfasında "Tehdit" başlığı altında birer tehdit unsuru olarak ele alınmaktadır. öldürme, hapis,işkence vs. derken bunlarla tehdit kastedilmiştir. Yani "Vazgeçmezsen öldürülürsün" demekte "öldürme" ile tehdit var. "Hapse atılır veya işkence görürsün" demek te hapis ve işkence ile tehdit etmektir. Dolayısıyla tehdit maddeleri sayılınca, öldürme, hapis, işkence, işten atma.. sayılır. Ayrıca kitapta da verilen şekilde ifade edilmiştir. A seçeneğinde ise; "Tarihin her döneminde,bütün müslümanların başına gelen ve daima da gelecek olan.." denilmektedir. Ancak bunlar her dönemde görülür demek de, bütün müslümanların başına gelecek demek de, daima  gelecek demek de doğru olmaz. Çünkü İslamıın muzaffer olduğu dönemler de vardır ve de olacaktır inşallah. Ayrıca rızkı veren Allah'tır elbette ama kullar gaspedebileceği gibi(Suriye,Afrika vb. yerlerde açlıktan ölenler gibi) burada kasıt rızkı kesmekle tehdittir.

16. A KİTAPÇIĞI 69 / B KİTAPÇIĞI 61. SORU: 3. öncülde verilen "Kavminin yoluna uymayıp Arafat'ta vakfeye durması" ifadesi kitabın 44. sayfasının 2. maddesinin 3 ve 4. sırasında geçmektedir ve soruda verilen cahiliye adetinden korunması konusu içerisinde ele alınmaktadır. 4. öncülde verilen Haram aylarda kan dökülmemesi, Efendimiz'in sav. uzak durması gereken yanlış bir adet değildir.

17. A KİTAPÇIĞI 70 / B KİTAPÇIĞI 62. SORU: Lütfen sayfa 45'te 3. maddenin son paragrafına bakınız.Ayrıca Burada mesele Ficar Savaşı'nın Allah'ın rızasına uygun olup olmadığı değil, Bu savaşta Efendimiz'in akrabalarının yanında bulunmasının Allah'ın rızasına ters düşüp düşmediğidir. Yani bu Savaşta fiilen savaşmadan amcalarının yanında bulunması Allah.2ın razı olmadığı bir iştir demek mümkün değildir.

18. A KİTAPÇIĞI 76 / B KİTAPÇIĞI 89. SORU: Şıklarda verilenler genel olarak Efendimiz'in sav. son günlerinde yaptığı işlerdir. Ancak soruda "vefatından hemen önce ve en son olanı" sorulmuştur. Bunun için de lütfen sayfa 401'de 2. paragrafa bakınız.

19. A KİTAPÇIĞI 84 / B KİTAPÇIĞI 9. SORU: C seçeneğinde verilen Neccaroğullarının, hicret esnasında yol güvenliğini sağladığı doğru değildir. Sayfa 196'da 7. maddede geçen "Allah Resulü Medine topraklarına vardığı zaman" ifadesi ve "Medine'nin üst tarafında Amr b. Avfoğulları mahallesinde konaklamış" olması zaten Efendimiz'in Medine'de olduğunu, sadece bir mahallesinden şehrin içine gelirken Neccaroğullarının kendisine silahlarıyla eşlik ettiği geçmektedir. Eşlik etmek başka, güvenliği sağlamak başka şey. Burada sadece bir karşılama töreni gibi bir durum sözkonusu diyebiliriz. Ayrıca Efendimizin sav. akrabası olup onu himaye etmeleri onlar için fazilettir. Mesele sadece akrabalık olmayıp içinde himaye de vardır. Müşrik bile olsa Efendimizi sav himaye etmek bir erdem sayılır. Ebu Talib'in bu yüzden zihinlerdeki yerini düşünün. Bu himaye işi iman etmiş birilerinin eliyle olunca erdemden fazilete döner.

20. A KİTAPÇIĞI 86 / B KİTAPÇIĞI 72. SORU: Lütfen kitabın 207. sayfasının baş kısmını okuyunuz. Sıkıntıların üst üste gelmesi vs. elbette sünnetullahtır ancak yazar gözden kaçırılanın "davetçilerin kendi gidişatları ve hataları" olduğunu açıkça ifade etmektedir. Soruda da zaten gözden kaçırılan husus sorulmuştur.

21. A KİTAPÇIĞI 87 / B KİTAPÇIĞI 73. SORU:  Her üç öncülde verilenler de sayfa 176'da net bir şekilde ifade edilmektedir.

22. A KİTAPÇIĞI 88 / B KİTAPÇIĞI 74. SORU: Efendimiz yakın ashabım ve sırdaşım sözünü başkaları için de kullanmış olabilir ama burada orjinal ifade"sinem ve mahremimdir" ,ifadesi olup "ashabım ve sırdaşım" ifadesi mana olarak verilmiştir. Ayrıca soruda "vefat edeceği günlerde" bu sözü kimin için kullandığı sorulmuştur. Zaten kitapta da başkaları için bu ifadenin aynısının kullanıldığına dair bir bilgi yok. Kaldı ki olsa bile zikredilen sebeplerden dolayı sorun teşkil etmez.

23. A KİTAPÇIĞI 90 / B KİTAPÇIĞI 76. SORU: Taif Seferi ile ilgili sorunun, normalde doğru olduğu halde kitapta geçmediği için iptal edildiği düşünülürse burada verilen 1. öncülün bir internet sitesinde geçtiği esas alınmaz. Kitapta sadece 2 ve 3. öncüllerde verilen amaçlar belirtilmiştir. Ayrıca kitapta olmamakla birlikte, Mekke'deki müslümanlara yardım amacı olduğunu neye dayanarak söyleyebiliriz. Çünkü bu seriyeler doğrudan Mekke üzerine değildir.

24. A KİTAPÇIĞI 91 / B KİTAPÇIĞI 77. SORU: Lütfen 111. sayfanın baş kısmına bakınız.

 

2.KATEGORİ

1. A KİTAPÇIĞI 31 / B KİTAPÇIĞI 78. SORU: İki doğru cevabı olduğu için iptal edilmiştir.

2. A KİTAPÇIĞI 29 / B KİTAPÇIĞI 76. SORU: Müslümanların dini, siyasi ve sosyal açıdan tanınması Medine Vesikası ile değil Hudeybiye Anlaşması ile gerçekleşmiştir.CEVAP ANAHTARLARI

PEYGAMBER SEVDALILARI 2016 SİYER SINAVI 1.KATEGORİ A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1 B   26 C   51 E   76 A
2 A 27 A 52 D 77 A
3 C 28 E 53 C 78 C
4 E 29 E 54 A 79 B
5 E 30 B 55 C 80 D
6 C 31 B 56 D 81 A
7 C 32 B 57 B 82 B
8 A 33 A 58 A 83 D
9 D 34 D 59 A 84 C
10 D 35 D 60 C 85 C
11 A 36 E 61 E 86 B
12 B 37 A 62 C 87 E
13 C 38 B 63 D 88 D
14 C 39 B 64 C 89 E
15 E 40 E 65 A 90 D
16 C 41 B 66 C 91 A
17 B 42 A 67 C 92 D
18 A 43 C 68 B 93 E
19 D 44 B 69 B 94 E
20 C 45 A 70 D 95 D
21 A 46 A 71 A 96 E
22 İPTAL 47 E 72 A 97 B
23 A 48 iptal 73 A 98 A
24 E 49 D 74 E 99 C
25 A   50 A   75 A   100 E
PEYGAMBER SEVDALILARI 2016 SİYER SINAVI 1.KATEGORİ B KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1 D   26 A   51 A   76 D
2 C 27 C 52 İPTAL 77 A
3 A 28 E 53 A 78 A
4 C 29 E 54 E 79 C
5 D 30 B 55 D 80 A
6 A 31 D 56 E 81 E
7 B 32 A 57 E 82 E
8 D 33 E 58 D 83 B
9 C 34 A 59 E 84 C
10 C 35 C 60 B 85 A
11 C 36 A 61 B 86 C
12 B 37 D 62 D 87 B
13 A 38 E 63 A 88 B
14 D 39 D 64 C 89 A
15 A 40 C 65 A 90 E
16 C 41 A 66 E 91 A
17 B 42 C 67 A 92 B
18 A 43 C 68 B 93 B
19 B 44 A 69 B 94 A
20 A 45 C 70 E 95 D
21 A 46 C 71 B 96 D
22 C 47 A 72 B 97 A
23 E 48 D 73 E 98 E
24 C 49 D 74 D 99 İPTAL
25 B   50 C   75 E   100 E
PEYGAMBER SEVDALILARI 2016 SİYER SINAVI 2.KATEGORİ A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1 C   26 B   51 D   76 A
2 B 27 D 52 C 77 B
3 B 28 E 53 A 78 D
4 D 29 E 54 B 79 E
5 C 30 C 55 A 80 A
6 A 31 İPTAL 56 B 81 E
7 B 32 B 57 A 82 B
8 E 33 A 58 E 83 C
9 B 34 C 59 A 84 A
10 C 35 E 60 D 85 D
11 C 36 E 61 A 86 A
12 E 37 C 62 B 87 C
13 B 38 D 63 E 88 E
14 E 39 D 64 B 89 A
15 B 40 C 65 E 90 E
16 İPTAL 41 D 66 D 91 D
17 D 42 B 67 B 92 A
18 C 43 C 68 C 93 D
19 E 44 B 69 A 94 D
20 C 45 D 70 D 95 A
21 B 46 C 71 C 96 C
22 E 47 D 72 A 97 C
23 C 48 C 73 C 98 E
24 A 49 A 74 D 99 A
25 B   50 D   75 E   100 E
PEYGAMBER SEVDALILARI 2016 SİYER SINAVI 2.KATEGORİ B KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1 E   26 C   51 B   76 E
2 C 27 B 52 B 77 C
3 B 28 B 53 D 78 İPTAL
4 A 29 D 54 D 79 B
5 C 30 C 55 A 80 A
6 C 31 E 56 C 81 A
7 D 32 A 57 A 82 E
8 C 33 B 58 C 83 B
9 C 34 D 59 A 84 C
10 E 35 E 60 D 85 A
11 D 36 E 61 C 86 E
12 B 37 A 62 A 87 C
13 C 38 E 63 E 88 E
14 A 39 B 64 D 89 B
15 E 40 E 65 D 90 E
16 B 41 D 66 C 91 B
17 D 42 B 67 D 92 İPTAL
18 C 43 C 68 B 93 C
19 D 44 A 69 C 94 E
20 C 45 B 70 A 95 A
21 D 46 E 71 E 96 D
22 D 47 B 72 D 97 D
23 A 48 C 73 A 98 A
24 B 49 C 74 D 99 A
25 E   50 A   75 E   100 B
PEYGAMBER SEVDALILARI 2016 SİYER SINAVI 3.KATEGORİ A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1 D   21 A   41 C   61 D
2 B   22 B   42 D   62 D
3 A   23 C   43 D   63 A
4 C   24 C   44 C   64 C
5 B   25 A   45 B   65 B
6 A   26 C   46 A   66 D
7 B   27 D   47 D   67 B
8 B   28 A   48 A   68 C
9 D   29 D   49 A   69 C
10 D   30 B   50 C   70 D
11 D   31 B   51 D   71 A
12 C   32 C   52 D   72 D
13 B   33 B   53 B   73 C
14 A   34 A   54 A   74 B
15 A   35 D   55 C   75 D
16 B   36 B   56 B   76 C
17 C   37 A   57 D   77 B
18 D   38 C   58 B   78 B
19 A   39 B   59 A   79 İPTAL
20 B   40 A   60 C   80 B
PEYGAMBER SEVDALILARI 2016 SİYER SINAVI 3.KATEGORİ B KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1 B   21 D   41 A   61 A
2 A 22 D 42 C 62 C
3 D 23 B 43 A 63 D
4 A 24 A 44 C 64 D
5 A 25 C 45 D 65 A
6 B 26 C 46 A 66 C
7 D 27 B 47 D 67 D
8 B 28 C 48 A 68 B
9 C 29 B 49 D 69 A
10 C 30 A 50 C 70 C
11 D 31 A 51 D 71 B
12 A 32 B 52 B 72 A
13 B 33 C 53 B 73 B
14 A 34 İPTAL 54 C 74 D
15 B 35 B 55 B 75 C
16 C 36 D 56 A 76 B
17 B 37 C 57 C 77 B
18 B 38 B 58 D 78 A
19 D 39 D 59 D 79 C
20 D   40 B   60 B   80 D

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Sonuç Sorgulama

Sınav sonucunu bu bölümden sorgulayabilirsiniz.

Sponsorlar